BG16RFOP002-1.001 „ПОДКРЕПА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Публикувано от HemusConsult на

Цели

Схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ще финансира проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на иновативен продукт (стока или услуга) или иновативен процес попадащи  в обхвата на изброените по-долу приоритетни тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС):

 • ИКТ и информатика:

− производства, особено Fabless и нови подходи за дизайн и/или асемблиране;

− ИКТ подходи в машиностроене, медицина и творчески индустрии (във връзка с другите три тематични области), вкл. дигитализация на културно-историческо наследство, развлекателни и образователни игри

− 3D дигитализация, визуализация и прототипиране;

− Big Data, Grid and Cloud Technologies;

− безжични сензорни мрежи и безжична комуникация/управление;

− езикови технологии;

− уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;

− използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.

 • мехатроника и чисти технологии:

− производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;

− машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;

− инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;

− роботика и автоматизация на процеси;

− проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия;

− био-мехатроника;

− интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“;

− чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други производства).

 • индустрия за здравословен живот и биотехнологии:

− методи за чисто производство, съхранение, преработка и достигане до крайния потребител на специфични български съставки, средства и продукти (вкл. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, млечни и месни продукти, етерични масла, бира, билки и билкови продукти, козметични средства и продукти)

− производство на специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни)

− производство на инструменти, оборудване, консумативи за медицинска и дентална диагностика и терапия и/или участие в над-национална производствена верига

− персонална медицина, диагностика и индивидуална терапия, лечебни и лекарствени фрми и средства

− медицински и лечебен туризъм с акцент върху възможностите за персонализация (немасов, а персонален туризъм)

− нано-технологии в услуга на медицината

− био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот

− „сини“ технологии и приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и морски ресурси.

 • нови технологии в креативните и рекреативните индустрии:

− културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

− компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

− алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

− производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

Проектите трябва да внедряват иновация, която е собствена разработка на предприятието-кандидат или придобита от трети лица. ИНОВАЦИЯ е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.


Кой може да кандидатства

Допустими кандидати по схемата са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство:

 • са микро, малки, средни и големи предприятия;
 • са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.);
 • потенциалните кандидати НЕ могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 и Регламент на Комисията (ЕС) № 1407/2013.

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОПИК 2014-2020 г. и ПРСР 2014-2020 г. подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават:

 • предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятията, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”;

Не са допустими микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон в общините общините, в които се прилага Програмата за развитие на селските райони


Какво се финансира

Допустими по процедурата са проекти, включващи дейности по елементи: „ИНВЕСТИЦИИ” И „УСЛУГИ”:

Елемент А „ИНВЕСТИЦИИ“

 • Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.
 • Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
 • Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент  Б „УСЛУГИ“

 • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията за държавни помощи. Приложимите режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:

Елемент А „ИНВЕСТИЦИИ“

По Елемент А „Инвестиции“ кандидатите по процедурата могат да избират приложимия режим на държавни помощи, в зависимост от нуждите си и спецификата на предложения проект между:

1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).

или

2) Помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.

Елемент Б „УСЛУГИ“

Приложимият режим на държавна/минимална помощ по Елемент Б „Услуги“ се определя спрямо категорията на предприятието-кандидат

1) „Консултантски и помощни услуги за иновации в полза на МСП“ съгласно чл.28, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014), приложим за микро, малки и средни предприятия.

2) Помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“, приложим за големи предприятия.


Размер и процент на финансовата помощ

В зависимот от режима на подпомагане, който реши да ползва кандидатът – „минимална помощ” или „регионална помощ”, процентът на безвъзмездната финансова помощ (БФП), минималната и максималната сума на подпомагане, са както следва:

1) Проекти, изпълнявани под режим „МИНИМАЛНА ПОМОЩ”

 • % на БФП  – 90%
 • минимална сума на БФП – 100 хил. лв.;
 • максимална сума на БФП – 391 хил. лв.

2) Проекти, изпълявани под режим „РЕГИОНАЛНА ПОМОЩ”

Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР Минимална сума на БФП Максимална сума на БФП
Микро и малки предприятия 70 % 45 % 100 хил. лв. 1 млн. лв
Средни предприятия 60 % 35 % 100 хил. лв. 1 млн. лв
Големи предприятия 50 % 25 % 100 хил. лв. 1,5 млн. лв.

ВАЖНО: За предприятията от Югозападен район, които са избрали по Елемент А „Инвестиции“ режим Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014, минималният размер на помощта е 57 500 лв.


Срокове за кандидатстване

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителките документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с КРАЕН СРОК за подаване на проектни предложения 04 АПРИЛ 2016 г.

Категории: