Предстоящи приеми по мерки 4.1 и 4.2 през месец април–май 2021 г.

Информацията по предстоящите приеми към момента е много малко, но според публикациите в интернет, се открояват няколко новости: Въвежда се изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, както и устойчивост и дълготрайност на реализираните чрез тях инвестиции. Прочетете повече…

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ

Министерство на туризма публикува „Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“. Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които Прочетете повече…

Подпомагане на преработвателите на селскостопански продукти по подмярка COVID 3

         От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Кандидатстването е със заявление в Прочетете повече…

Предстоят да се отворят 4 процедури по ОПИК

ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОТВОРЯТ 4 ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК: АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19 ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен Бюджет на процедурата: 78 млн. лева Целта на Прочетете повече…

ФИНАНСИРАНЕ ДО 100 ХИЛ. ЛЕВА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕПИДЕМИЯТА

100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 100 хил. лева могат да получат средни предприятия по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатите трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 Прочетете повече…

В 10:00ч. на 14.05.2020г. старт на Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими кандидати: 1. Юридически лица или еднолични търговци, 2. Кандидати, регистрирани преди 01.07.2019 г. 3. Кандидати, които отговарят а изискванията за микро или малко предприятия 4. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот (нетни приходи Прочетете повече…

До 15 май 2020 г. животновъдите със малки стопанства между 2000 и 7999 евро СПО могат да кандидатстват по отворената подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Приемът е насочен към фермерите, отглеждащи овце, кози, свине и птици – кокошки-носачки, пуйки, патици и гъски. Подмярка 6.3 има за цел да отговори на значителните загуби, понесени от земеделските стопани заради възникналите болести на територията на страната през последните години.  Важно и основно изискване към кандидатите е икономическият размер Прочетете повече…

ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ ОБЯВИ ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

На 14 февруари 2020 г. Иновация Норвегия – оператор на програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ обяви втората покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“. Общият бюджет на поканата е 10 061 000 евро и е насочена към финансиране на проекти в Прочетете повече…

МЗХ обяви програмата на ПРСР 2014-2020 за 2020 г.

Министерството на земеделието храните и горите обяви своята ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА Подробна информация може да се види тук