От 3 май до 23 май 2022 г. ще могат да се подават проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за предприятията и устойчиво възстановяване на икономиката. Изготвен е подробен списък с активи с определени референтни цени, от който кандидатите могат да избират. Безвъзмездната финансова помощ ще покрие до 50% от инвестицията по проекта. Минималната сума Прочетете повече…

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Във връзка с  Решение № 850 на Министерския съвет от 7 декември 2021 г. към Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (УО на ОПИК) бяха насочени средства в размер на 136 226 120 лева в рамките на бюджета на Инструмента на ЕС за подкрепа на преодоляването на последиците Прочетете повече…

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските малки Прочетете повече…

Предстоящи приеми по мерки 4.1 и 4.2 през месец април–май 2021 г.

Информацията по предстоящите приеми към момента е много малко, но според публикациите в интернет, се открояват няколко новости: Въвежда се изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, както и устойчивост и дълготрайност на реализираните чрез тях инвестиции. Прочетете повече…

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ

Министерство на туризма публикува „Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“. Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни средства, с общ прогнозен бюджет от 51 милиона лева, които Прочетете повече…

Подпомагане на преработвателите на селскостопански продукти по подмярка COVID 3

         От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Кандидатстването е със заявление в Прочетете повече…

Предстоят да се отворят 4 процедури по ОПИК

ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОТВОРЯТ 4 ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК: АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19 ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен Бюджет на процедурата: 78 млн. лева Целта на Прочетете повече…

ФИНАНСИРАНЕ ДО 100 ХИЛ. ЛЕВА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕПИДЕМИЯТА

100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 100 хил. лева могат да получат средни предприятия по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Кандидатите трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 Прочетете повече…

В 10:00ч. на 14.05.2020г. старт на Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими кандидати: 1. Юридически лица или еднолични търговци, 2. Кандидати, регистрирани преди 01.07.2019 г. 3. Кандидати, които отговарят а изискванията за микро или малко предприятия 4. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за месец април 2020 г., спрямо средния месечен оборот (нетни приходи Прочетете повече…