Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Публикувано от HemusConsult на

Цели

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански стоки“ предоставя  подкрепа на територията на цялата страна за новосъздадени и съществуващи предприятия за инвестиции в материални и/или нематериални активи подобряващи цялостната дейност на предприятията.

 • Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти:
 1. мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 2. месо и месни продукти;
 3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
 4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 5. зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 8. готови храни за селскостопански животни (фуражи);
 9. производство на енергия чрез преработка на растителни и животински продукти с изключение на биомаса от рибни продукти.
 • Продуктите от допустимите за финансова помощ сектори по – горе, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по чл. 38 от Договора за функционирането на Европейския съюз, наричано по-нататък „приложение № І от Договора“, и в приложение № 1.
 • Съответствието на проектите със секторите по – горе се определя въз основа на селскостопанските продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и получените крайни продукти.
 • Финансова помощ не се предоставя за проекти, включващи инвестиции за преработка на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън приложение № I от Договора или памук за проекти, които:

                       *са подадени от кандидати големи предприятия, или

                       *не се осъществяват на територията на селските райони.


Кой може да кандидатства

Потенциални получатели на безвъзмездната помощ ще бъдат:

1/ Земеделски стопани;

2/ Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

3/ Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.;

*Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

*Земеделски стопани, трябва да са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и да имат минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

Кандидатите микро -, малки – и средни предприятия трябва задължително да бъдат в селските общините, в които се прилага Програмата за развитие на селските райони


Какво се финансира
 • изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда (например – производствени помещения, халета, цехове и др.);
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, както и инсталирането им;
 • закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 • закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район – до 10 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.ю
 • закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието – до 10 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.
 • изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 • материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза, включително чрез финансов лизинг;
 • разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 • закупуване на софтуер, свързан с преработвателната дейност на кандидата, включително чрез финансов лизинг;
 • за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение – до 12 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.

По подмярка 4.2 ще бъде даван приоритет на проекти:

 1. с инвестиции за преработка на суровини от чувствителни сектори съгласно приложение № 5, измерени в приложимите мерни единици;
 2. с инвестиции за въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната промишленост;
 3. с инвестиции за постигане стандартите на ЕС, подпомагани по мярката, включително такива за намаляване на емисиите при производство на енергия от биомаса;
 4. с инвестиции за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти;
 5. с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост;
 6. чието изпълнение води до осигуряване на устойчива заетост на територията на селските райони;
 7. изпълнявани в Северозападния район;
 8. на кандидати, които извършват селскостопанска дейност или преработка на селскостопански продукти от най-малко три години и не са получавали финансова помощ за сходна дейност;
 9. насърчаващи интеграцията на земеделските производители и преработвателни предприятия с  разширен достъп до пазари за произвежданата от тях продукция, включително експортна активност.

Размер и процент на финансовата помощ

Финансова помощ и процента на финансиране, които се отпускат са както следва:

 • 50 % от общия размер на допустимите разходи;
 • До 40% от общия размер на допустимите разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП;
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г., включително при кандидатстване с интегриран проект за един кандидат, е левовата равностойност на 2 000 000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции, представени от групи или организации на производители, включително при кандидатстване с интегриран проект за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат, е левовата равностойност на 2 000 000 евро.

Срокове за кандидатстване

Прием на проектни предложения в периода февруари – май 2018 г. Краен срок 16.05.2018 г. 

Категории: