6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“

Публикувано от HemusConsult на

Цели

Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ предоставя подкрепа за инвестиции за стартиране или развитие на неземеделски дейности в селски райони, насочени към:

 • Развитие на селски туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Местно занаятчийство (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности);
 • Преработка и маркетинг на земеделски продукти, които не се подпомагат по чл. 18 и крайният продукт не е включен в  Анекс І (независимо от вложените продукти и материали ;
 • Производство и/или преработка на неземеделски стоки и материали;
 • Предоставяне на услуги за всички икономически сектори и населението (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление.

Кой може да кандидатства

 • Земеделски стопани, отговарящи на условията, изброени в раздел 4.1 на Тематичната подпрограма за малки стопанства: с икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро, и размер на използваната земеделска площ до 10 ха.

Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО, трябва да е с представен документ за собственост и/ или  договор за аренда/ наем с минимален срок от 5 години.

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 1. Земеделски производители, отговарящи на условията, изброени в Раздел 4.1 от Тематичната подпрограма.
 2. Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности.
 3. Инвестицията да се извършва на територията на община от селските райони, за която се отнася проектното предложение.
 4. Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия.
 5. Максималният дял зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури, използвани за производство на биоенергия, включително биогорива се ограничават до:
 • 20% зърнени и други богати на скорбяла култури, както и суровини, които се използват за фуражи;
 • 20% суровини от етеричномаслени култури.
 1. Ограниченията не се прилагат за отпадъчни продукти.
 2. Проекти, с включени инвестиции за производство енергия от ВЕИ се подпомагат, ако не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване на потребностите на предприятието.
 3. Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.
 4. Проекти за производство на  биогорива и течните горива от биомаса се подпомагат при условие, че отговарят на критериите за устойчивост, определени в чл. 37-40 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Какво се финансира

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а)Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество,  включително чрез лизинг;

б) Закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната стойност на активите, включително чрез лизинг ;

в) Общи разходи, свързани с разходите – предпроектни проучвания, хонорари на архитекти, инженери и консултантски услуги;

г) Закупуване на ноу – хау, патентни права и лицензи, търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Приоритет получават:

 • Проекти, за разнообразяване на дейността, представени от земеделски производители, регистрирани като тютюнопроизводители;
 • Проекти, представени от жени и млади фермери;
 • Проекти, създаващи постоянна заетост;
 • Проекти, интегриращи хоризонталните приоритети за опазване и възстановяване на околната среда, включително биологично производство, икономия на ресурси и адаптация към климатичните промени.
 • Ще се финансират дейности, които при оценката получават минимален брой точки.

Финансовата помощ не може да надвишава 85% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis /подпомагането не може да надхвърля 200 000 евро за период от 3 години/.

 • Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000 евро.
 • Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 70 000 евро.

[/three_fourth]


Срокове за кандидатстване

В индикативния график по ПРСР 2014-2020 г. не се предвижда прием по подмярка 6.4 през 2016 година. Очакванията да бъде отворена през 2017 година.

Категории: новини