До 15 май 2020 г. животновъдите със малки стопанства между 2000 и 7999 евро СПО могат да кандидатстват по отворената подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Приемът е насочен към фермерите, отглеждащи овце, кози, свине и птици – кокошки-носачки, пуйки, патици и гъски. Подмярка 6.3 има за цел да отговори на значителните загуби, понесени от земеделските стопани заради възникналите болести на територията на страната през последните години.  Важно и основно изискване към кандидатите е икономическият размер Прочетете повече…