Европроекти

ЕВРОПРОЕКТИ

Успешният проект    сериозен клиент    добър консултант!

„ХЕМУС КОНСУЛТ” ЕООД, като опитен консултант предлага следните услуги за един успешен проект:

Анализ на възможности за финансиране:

 1. Преглед на текущи програми с отворени по тях процедури за кандидатстване;
 2.  Опции за кандидатстване, според спецификата на клиента и неговите проектни идеи;
 3. Първоначален преглед на критерии за допустимост;
 4.  Стъпки за кандидатстване;

Разработване на проектно предложение:

1. Прецизиране на критериите за допустимост според конкретния клиент и проект;

2. Запознаване с документите по процедурата и сроковете за подготовка:

 • документи за кандидатстване, подготвени от консултанта и срок за подготовка;

 • документи за кандидатстване, подготвени от клиента и срокове за предоставяне;

3. Консултиране относно видовете допустими разходи и дейности по проекта;

4.  Електронно окомплектоване на пълния пакет с документи, със съответните реквизити;

5. Съдействие при подаване на проектното предложение;

  Управление на проектното предложение:

  1. Консултиране на клиента на етап обработка на проектното предложение от Управляващия орган /УО/ на програмата до одобрението на проекта.

  2. Консултиране за успешно изпълнение на проекта

  • кореспонденция с УО;

  • провеждане тръжни процедури;

  • счетоводна отчетност;

  3. Подготовка на документи по заявка за плащане – междинно/окончателно.

  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕДИН УСПЕШЕН ПРОЕКТ

  • Стратегия с ясни цели по отношение на: 

    • значимост на проекта за обществото в дългосрочен план;

    • приноса за постигане на целите на програмата и конкретната процедура с проекта;

    • ползите за клиента. Важни характеристики на успешният проект са проверимо положително въздействие и видими резултати за бизнеса след получаване на безвъзмездното финансиране;

  • Списък със дейности, които са подробно и мотивирано обосновани;

  • Времеви график за дейностите – добро планиране и точна реализация във времето;

  0 Comments

  Leave a Reply

  Avatar placeholder

  Your email address will not be published. Required fields are marked *