Ref : N 0408 Продава!!! Поземлен имот- нива, село Голяма Желязна, община Троян

село Голяма Желязна

Продава!!! Поземлен имот в землището на село Голяма Желязна, община Троян. Площ 4558 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земят: 4. Имота граничи с язовир Сопот!!!

viber_изображение_2022-11-07_15-12-46-480.jpg 4 седмици ago
viber_изображение_2022-11-07_15-12-45-665.jpg 4 седмици ago
viber_изображение_2022-11-07_15-12-45-848.jpg 4 седмици ago
viber_изображение_2022-11-07_15-12-46-050.jpg 4 седмици ago
Showing 4 results