Ref : N 0402 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян, местност Кючук Саат

Троян

Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Кючук Саат, площ 899 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 8