Ref : N 0401 Продава!!! Поземлен имот в гр. Троян, местност Капинчо

Троян

Продава.!!! Поземлен имот находящ се в р. Троян, местност Капинчо, площ 1278  кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 6