Ref : N 0394 Продава!!! Поземлен имот - ливада, гр. Троян, местност Трапът

Троян

Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Трапът , площ 500 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Ливада, категория на земята при неполивни условия: 8