Ref : N 0393 Продава!!! Поземлен имот - Ливада в гр.Априлци

гр.Априлци

Продава поземлен имот - начин на трайно ползване : Ливада, категория на земята при неполивни  условия :  6 , с площ  на имота : 5723 дка., находящ се в землището на гр.Априлци, квартал " Зла река" в местността" Келешовото".

20220714_183540.jpg 1 месец ago
20220714_183523.jpg 1 месец ago
20220714_183507.jpg 1 месец ago
20220714_183451.jpg 1 месец ago
20220714_183429.jpg 1 месец ago
Showing 5 results