Ref.N 0341 Продава!!! Поземлен имот в гр. Априлци

Априлци

Поземлен имот с площ 10 758 кв. м. в гр. Априлци, кв. Видима, махала Карювци, местност ''Недковото и брега''. Категория на земята при неполивни условия - четвърта. Лесоустроено, новозалесено.