Ref.N 0336 Продава!!! Поземлен имот в гр. Априлци

Априлци

Поземлен имот с площ 1876 кв. м. в гр. Априлци, кв. Видима, местност Маринска. До път, ток и вода. Начин на трайно ползване - нива. Категория на земята при неполивни условия - четвърта.

20210720_100537.jpg 6 месеца ago
20210720_100529.jpg 6 месеца ago
20210720_100523.jpg 6 месеца ago
20210720_100515.jpg 6 месеца ago
Showing 4 results