Троян, България
067063027067063027
08873350870887335087
2.900 лв.

Местоположение: гр.Троян

Площ на имота:0.700 дка.

Начин на трайно ползване:нива

Категория на земята при неполивни условия:осма