УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Във връзка с  Решение № 850 на Министерския съвет от 7 декември 2021 г. към Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (УО на ОПИК) бяха насочени средства в размер на 136 226 120 лева в рамките на бюджета на Инструмента на ЕС за подкрепа на преодоляването на последиците Прочетете повече…

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските малки Прочетете повече…