УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Публикувано от HemusConsult на

Във връзка с  Решение № 850 на Министерския съвет от 7 декември 2021 г. към Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (УО на ОПИК) бяха насочени средства в размер на 136 226 120 лева в рамките на бюджета на Инструмента на ЕС за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU) за 2022 г.

Въпреки обективната невъзможност за спазване на законовите срокове за обществено обсъждане, но с оглед осигуряване на информация и публичност при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ, УО на ОПИК изготви проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г., включваща една планирана процедура за подбор на проекти „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

С оглед на гореизложеното УО на ОПИК публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна работна програма за 2022 г. 

Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 28.03.2022г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mig.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в документа.

Категории: новини