Предстоят да се отворят 4 процедури по ОПИК

Публикувано от HemusConsult на

ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОТВОРЯТ 4 ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК:

АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 78 млн. лева

Целта на процедурата е да се предостави подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
2) да са микро, малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
3) да имат минимум една приключени финансови години (2019 г.), в рамките на която да са извършвали стопанска дейност
4) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение
5) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ
6) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

! Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Безвъзмездно финансиране
• 100% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 3 000 лева
• максимален размер на БФП: за микро предприятия – 15 000 лева; за малки предприятия – 30 000 лева; за средни предприятия – 75 000 лева.

Допустими за финансиране са дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими за финансиране разходи:
Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:
1. Осигуряване на колективни средства за защита;
2. Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери;
Разходи за ДМА, ДНА и СМР, свързани с:
3. Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:
– Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;
– Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;
– Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;
– Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Период за прием на проекти: Октомври – Декември 2022 г.

Бюджет по схемата: 78 млн. лева

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите
2) да са малки предприятия, съгласно Закона за МСП
3) да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност
4) да са реализирали оборот за 2019 г. в размер на минимум 500 хил. лв..
5) да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2022 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.
6) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение
7) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ
8) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

! Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Безвъзмездно финансиране
• 100% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – няма
• максимален размер на БФП – 50 000 лева

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число:
– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА КАТО ТУРОПЕРАТОР ИЛИ ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТ, ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Процедура BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 с кандидат Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“

Период за прием на проекти: Октомври – Декември 2022 г.

Бюджет по схемата: 10 млн. лева

Бенефициенти
За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, които са регистрирани съгласно Закона за туризма като извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност
2) да са микро, малки или средни предприятия, съгласно Закона за МСП
3) да развиват своята основна икономическа дейност под един от следните кодове, съгласно КИД-2008 – 79.11 „Туристическа агентска дейност“ и 79.12 „Туроператорска дейност“;
4) да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, воден от Министерството на туризма.
ВАЖНО: В случай на предприятия, които извършват туроператорска дейност, е необходимо да притежават валидна към датата на подаване на проектното предложение застраховка „Отговорност на туроператора“
5) да са са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.
6) към 31 декември 2019 г. да не са в затруднено положение
7) да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП и Годишен отчет за дейността за 2019 г. към НСИ
8) да нямат задължения към общината и държавата повече от 1 на сто от сумата на годишния им общ оборот и повече от 50 000 лева
В случай, че фирмата има задължения повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за 2019 година е необходимо да представи доказателства, че е предприела мерки, за погасяването им. За тази цел могат да бъдат представени следните документи: документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение.

Безвъзмездно финансиране
• 100% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – няма
• максимален размер на БФП – 391 166 лева
• сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат

Допустими за финансиране са разходи
Предоставените по процедурата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туроператорска/турагентска услуга, в това число:
– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
– Разходи за външни услуги (вкл. наеми и режийни разходи);
– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

П О К А Н А

   за представяне на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2022 г. (ОПИК 2014-2022) кани Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.079 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.. „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК  2014-2022.

Основната цел на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.  

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Индикативният бюджет по тази процедура е:  30 000 000 лева.     

Допустими за финансиране са следните дейности:  

1). Предоставяне на подкрепа за микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.    

Пълният пакет документи за кандидатстване (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) са публикувани на следния интернет адрес: www.opic.bg и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб-базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2022) чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2022.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17:00 часа на 13.11.2022 г.  

Категории: новини