Новини

От 3 май до 23 май 2022 г. ще могат да се подават проекти по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Целта на подкрепата е осигуряване на инвестиции в енергийно ефективно оборудване, материали и технологии за предприятията и устойчиво възстановяване на икономиката. Изготвен е подробен списък с активи с определени референтни цени, от който кандидатите могат да избират. Безвъзмездната финансова помощ Прочетете повече…

УО на ОПИК 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

Във връзка с  Решение № 850 на Министерския съвет от 7 декември 2021 г. към Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (УО на ОПИК) бяха насочени средства в размер на 136 226 120 лева в рамките на бюджета Прочетете повече…

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Приоритетна ос 6 „Възстановяване на МСП“ на Оперативната програма. Целта Прочетете повече…

Предстоящи приеми по мерки 4.1 и 4.2 през месец април–май 2021 г.

Информацията по предстоящите приеми към момента е много малко, но според публикациите в интернет, се открояват няколко новости: Въвежда се изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, Прочетете повече…

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ

Министерство на туризма публикува „Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“. Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни Прочетете повече…

Подпомагане на преработвателите на селскостопански продукти по подмярка COVID 3

         От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от Програмата за развитие Прочетете повече…

Предстоят да се отворят 4 процедури по ОПИК

ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОТВОРЯТ 4 ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК: АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19 ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 Период за прием на проекти: Предстои Прочетете повече…

ФИНАНСИРАНЕ ДО 100 ХИЛ. ЛЕВА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕПИДЕМИЯТА

100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 100 хил. лева могат да получат средни предприятия по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия Прочетете повече…

В 10:00ч. на 14.05.2020г. старт на Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими кандидати: 1. Юридически лица или еднолични търговци, 2. Кандидати, регистрирани преди 01.07.2019 г. 3. Кандидати, които отговарят а изискванията за микро или малко предприятия 4. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за Прочетете повече…