Новини

Предстоящи приеми по мерки 4.1 и 4.2 през месец април–май 2021 г.

Информацията по предстоящите приеми към момента е много малко, но според публикациите в интернет, се открояват няколко новости: Въвежда се изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, Прочетете повече…

СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ

Министерство на туризма публикува „Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19“. Мярката представлява държавна помощ под формата на преки безвъзмездни Прочетете повече…

Подпомагане на преработвателите на селскостопански продукти по подмярка COVID 3

         От 26 октомври до 13 ноември 2020 г. се отваря прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.3 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3“ от Програмата за развитие Прочетете повече…

Предстоят да се отворят 4 процедури по ОПИК

ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОТВОРЯТ 4 ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК: АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19 ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 Период за прием на проекти: Предстои Прочетете повече…

ФИНАНСИРАНЕ ДО 100 ХИЛ. ЛЕВА ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕПИДЕМИЯТА

100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 100 хил. лева могат да получат средни предприятия по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия Прочетете повече…

В 10:00ч. на 14.05.2020г. старт на Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Допустими кандидати: 1. Юридически лица или еднолични търговци, 2. Кандидати, регистрирани преди 01.07.2019 г. 3. Кандидати, които отговарят а изискванията за микро или малко предприятия 4. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за Прочетете повече…

До 15 май 2020 г. животновъдите със малки стопанства между 2000 и 7999 евро СПО могат да кандидатстват по отворената подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Приемът е насочен към фермерите, отглеждащи овце, кози, свине и птици – кокошки-носачки, пуйки, патици и гъски. Подмярка 6.3 има за цел да отговори на значителните загуби, понесени от земеделските стопани заради възникналите болести на територията на страната през последните Прочетете повече…

ИНОВАЦИЯ НОРВЕГИЯ ОБЯВИ ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

На 14 февруари 2020 г. Иновация Норвегия – оператор на програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ обяви втората покана за набиране на проектни предложения по компонент „Иновации за зелена индустрия“. Общият бюджет на поканата е 10 061 Прочетете повече…

МЗХ обяви програмата на ПРСР 2014-2020 за 2020 г.

Министерството на земеделието храните и горите обяви своята ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. ЗА 2020 ГОДИНА Подробна информация може да се види тук