Ref. № 0393 Продава!!! Поземлен имот - Ливада в гр.Априлци
0877733504
144 300 лв

Продава поземлен имот - начин на трайно ползване : Ливада, категория на земята при неполивни  условия :  6 , с площ  на имота : 5723 дка., находящ се в землището на гр.Априлци, квартал " Зла река" в местността" Келешовото".

P.S. Цена в евро 74000

Обща информация

Продажна цена: 144 300 лв
Площ на парцела: 5723

Карта

Подобно имоти

Similar listings not found

Copyright © 2022 Хемус Консулт