Ref : N 0400 Продава!!! Поземлен имот- пасище в гр. Троян, местност Гърдево

Троян

Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Гърдево, площ 2398  кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Пасище, категория на земята при неполивни условия: 8