Ref : N 0399 Продава!!! Поземлен имот- гора в гр. Троян, местност Равни рът

Троян

Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Равни рът, площ 5619  кв.м., с трайно предназначение на територията: Горска, начин на трайно ползване: Широколистна гора.