Ref : N 0398 Продава!!! Поземлен имот- овощна градина в гр. Троян, местност Равни рът

Троян

Продава.!!! Поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност Равни рът, площ 5624  кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска земя, начин на трайно ползване: Овощна градина, категория на земята при неполивни условия: 5