Балабанско, България

Два поземлени имота 1029 кв.м. и 534 кв.м. Намират се в местността "РАСТАШКО". Начин на трайно ползване: ливада.