Ref. 0336 Продава!!! Поземлен имот в гр. Априлци

Публикувано от HemusConsult на

Поземлен имот 1876 кв. м. в гр. Априлци, кв. Видима, местност Маринска. Път, ток и вода. Начин на трайно ползване – нива. Категория на земята при неполивни условия – четвърта.

Категории: