Процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Публикувано от HemusConsult на

Цели
Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Процедурата ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда:

 • Подкрепа на младежката заетост;
 • Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица на възраст между 30 и 54 г. вкл.;
 • Увеличаване броя на започналите работа безработни или неактивните лица над 54 годишна възраст.

Кой може да кандидатства
Потенциални получатели на безвъзмездната помощ ще бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите.

 • Кандидатът -работодател трябва да е със самостоятелна правосубектност, регистриран и имащ  право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство. Под „Работодател“ следва да се разбира всяко физическо лице или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.  Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.
 • Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 • Кандидатът разполага с финансов ресурс (съгласно приложени Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс) равен или по-голям на максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ) за приключилите  две предходни финансови години, а ако е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на Кандидата до момента на кандидатстване.
 • Кандидатът следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще се провежда обучението, ако самостоятелно ще извършва обучение по професионална квалификация; да отговаря на държавните изисквания за извършване на съответното обучение на възраст, ако ще извършва самостоятелно обучение по професионална квалификация; в случай, че кандидатът ще извършва самостоятелно обучения по ключови компетентности, преподавателите по ключови компетентности следва да притежават релевантно образование и опит в съответната област.

Какво се финансира
Отпуска се финансиране за:

 • Разходи за персонал – възнаграждения на наетите по програмата лица;
 • Разходи за услуги за наетите по програмата лица – разходите за професионално обучение и обучение по ключови компетентности са в максимален размер, съответстващ на заложения в ПМС 251/21.10.2009 г. за съответното обучение;
 • Разходи за закупуване на работно облекло, лични предпазни средства, оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, в т.ч. и разходи за оборудване на работни места за хора с увреждания, пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение – в размер до 30% от размера на безвъзмездната финансова помощ;
 • Разходи за трудова медицина за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности;
 • Разходи за други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност;
 • Разходи за текущ ремонт на помещенията, в които ще се адаптират нови работни места за хора с увреждания – до 10% от преките допустими разходи;
 • Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

Недопустими разходи

 • Разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма;
 • Глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
 • Комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
 • Данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
 • Закупуване на дълготрайни материални активи – втора употреба;
 • Разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти.
 • Лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
 • Субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови транзакции;
 • Разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;
 • Разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на документите за кандидатстване за финансова подкрепа;
 • Разходи за закупуване на транспортни средства.

Размер и процент на финансовата помощ
Всеки кандидат, при разработване на проектното си предложение, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ:  50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ


Срокове за кандидатстване
Очаква се обявяване на процедурата да стартира през м. юли 2015 г., като срока за кандидатстване с проекти ще бъде до 10.09.2015 г., 23:59 ч. като проектопредложенията ще се подават подписани с КЕП през системата ИСУН 2020.
Категории: