Енергийна и ресурсна ефективност, ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Published by HemusConsult on

Цели
Насърчаване на иновационните дейности в предприятията чрез:

  • Подобряване на енергийната ефективност на предприятията;
  • Използване на енергия от възобновяеми източници на енергия.

Кой може да кандидатства
Потенциални получатели на безвъзмездната помощ ще бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите.

Какво се финансира
Отпуска се финансиране за:

  • Придобиване на материални и нематериални д
  • Извършване на СМР, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;
  • Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Консултантски услуги за извършване на енергиен одит.

Размер и процент на финансовата помощ
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер от 35 % до 70% на в зависимост от категорията предприятие и режима на държавна помощ. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 50 000 лв. Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 1 500 000 лв.

Срокове за кандидатстване
Очаква се обявяване на процедурата да стартира през м. декември 2015 г. като срокът за кандидатстване с проекти ще бъде не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване.


Categories: