Технологично развитие и иновации, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Публикувано от HemusConsult на

Цели
Насърчаване на иновационните дейности в предприятията чрез:

  • Стимулиране на сътрудничеството между бизнеса и научните среди;
  • Създаването на необходимата иновационна среда и инфраструктура за развитие на изследвания и иновации за нуждите на бизнеса;
  • Увеличаване на инвестициите в продуктови, процесни, маркетингови и/или организационни иновации.

Кой може да кандидатства
Потенциални получатели на безвъзмездната помощ ще бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите.

Какво се финансира
Отпуска се финансиране за:

  • Материални и нематериални дълготрайни активи;
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Размер и процент на финансовата помощ
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер от 25 % до 85% на в зависимост от категорията предприятие и вида на финансиране. Минималният и максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лв. и 1 500 000 лв.

Срокове за кандидатстване
Очаква се обявяване на процедурата да стартира през м. септември 2015 г., като срока за кандидатстване с проекти ще бъде не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване.
Категории: