Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.

Published by HemusConsult on

Цели

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ подпомага инвестиции в неземеделски дейности, като:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.;
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства

 • Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
 • Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на селски район.

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията

Проектите и кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Инвестицията да се осъществява в селски район;
 • Инвестицията да няма отрицателно влияние върху околната среда;
 • Кандидатът да представи разработен бизнес план, който да показва икономическа жизнеспособност на инвестицията за срок от 5 години/ 10 години при строително-монтажни работи;
 • Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро;
 • Инвестициите в производство на електроенергия от биомаса не се подпомагат, ако те не произвеждат 10% топлинна енергия от общо произведената енергия.
 • При производство на биоенергия (включително биогорива) суровините от  зърнени и други богати на скорбяла култури, захарни култури, маслодайни култури, както и суровини, които могат да се използват за фуражи се ограничават до 20%.

Ограниченията от 20% не се прилагат за отпадъчни продукти от тези култури, които не се използват за фуражи.

Не се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планински курорти с развит масов туризъм.

Подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.


Какво се финансира

Финансова помощ за материални и нематериални инвестиции, за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони, включващи:

а) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

в) Общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;

г) Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Разходите по т.“в“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Не са допустими за подпомагане текущи разходи.

Разходите са допустими само ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане, с изключение на общите разходи.

Критерии за подбор

Критериите за подбор целят да гарантират насочване на помощ съобразно установените потребности и заложените цели:

 • Проекти, включващи инвестиции за развитие на „зелена икономика“,  в т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС;
 • Проекти, включващи иновации;
 • Проекти за развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на туризъм;

 Критериите се ще основават на анализа и на практиката от прилагане на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и ще осигурят съответствие и допълняемост с други стратегически документи и по-специално Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия:

 • Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за който кандидатстват;
 • Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на кандидатстване;
 • Кандидати, одобрени по подмярка „Стартова помощ за неземеделски дейности“;
 • Проекти на тютюнопроизводители;
 • Проекти в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (например: компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии);
 • Подпомагането ще се фокусира върху най-бедните райони (Северозападен и/или Северен централен район).

Чрез критериите се цели и подпомагане на проекти с по-висока добавена стойност и създаващи нови работни места:

 • Проекти за производствени дейности;
 • Проекти, създаващи работни места.

Размер и процент на финансовата помощ

Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

 • Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро.
 • Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ на проект – левовата равностойност на 200 000 евро;
 • В случай на интегриран проект, разходите за неземеделската дейност не следва да надвишават посочените максимални стойности.

Срокове за кандидатстване

В индикативния график по ПРСР 2014-2020 г. се предвижда прием по подмярка 6.4 в периода април – юни 2018 година.

 

Categories: