Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Публикувано от HemusConsult на

Цели

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ има за цел предоставяне на подкрепа за малките стопанства, с оглед осигуряване на тяхното устойчиво развитие и растеж. По мярката се подпомагат всички дейности, които могат да гарантират това развитие, които са включени в бизнес плана. Това включва инвестиции в малкото стопанство, свързани с неговото развитие и модернизация, а също и текущи разходи необходими за изпълнението на бизнес плана.

С прилагането на подмярката се цели икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици.

Дейностите по подмярката ще допринесат за удовлетворяване на идентифицираните в стратегията потребностите на малките земеделски стопанства относно: повишаване на жизнеспособността им; подобряване на опазването на околната среда и борбата с климатичните промени и ускоряване на тяхната модернизацията и технологичното обновление.


Кой може да кандидатства

 • Регистрирани земеделски производители със стопанства с икономически размер от 2 000 до 7 999 евро СПО;
 • Всяка земя, която се взима предвид при определяне на първоначалните минимални СПО да е с представен документ за собственост и/или договор за аренда/наем с минимален срок от 5 години;
 • Кандидатите трябва да са получили минимум 33 % от общия доход за преходната година от земеделски дейности;
 • Кандидатите трябва да представят бизнес план, който да показва първоначално състояние на земеделското стопанство и сведения за дейностите (включително дейностите, свързани с екологичната устойчивост и ресурсната ефективност), които биха спомогнали за постигане на икономическа жизнеспособност, например инвестиции, обучение, сътрудничество;

НЕ се подпомагат бенeфиценти:

 • Одобрени по мярка 112 „Създаване на млади фермери“ от ПРСР 2007-2013 г.;
 • Одобрени през последните пет години по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от ПРСР 2007-2013 г.;

Какво се финансира

Помощта се оказва като фиксирана безвъзмездна сума, която може да се изразходва за инвестиции и текущи разходи, необходими за постигане на целите, определени в бизнес плана.

Целите, които следва да бъдат постигнати като минимум са:

 • А.1.Увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване

и/или

 • А.2.Увеличаване на броя на отглежданите животни (поне един вид от тях) в земеделското стопанство  с минимум 20% спрямо датата на кандидатстване.

и/или

 • А.3. увеличаване на икономическия размер на стопанството с минимум 2000 евро измерен в Стандартен производствен обем;
 • Б. Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на ветеринарните и фитосанитарните изисквания, хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, хигиената, сигурността и безопасните условия на труд.
 • Обучения и консултации в т.ч.  поемане на ангажимент за започване и завършване на съответен курс на обучение/информационни дейности, предлагани по мярка 1, свързани с основни проблеми за опазване на околната среда в земеделския сектор до подаване на заявка за изплащане на втория транш от помощта (в случай, че кандидатът няма завършено средно и/или висше образование в областта на опазването на околната среда и той не  са получили необходима консултация относно проблеми за опазване на околната среда по мярка 2.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски стопани, които:

 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни, свине, зайци, птици и пчели;
 • производства им са  в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;
 • земеделското стопанство е разположено в планински район съгласно наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват;
 • на земеделски стопани, чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни и/или са одобрени ползватели на помощ по мярка 10 „Агроекологични плащания” от ПРСР;

Размер и процент на финансовата помощ

Помощта, която се предоставя по тази подмярка е в размер на 15 000 евро и представлява плащане на два транша. Първо плащане в размер на 10 000 евро след одобрението на заявлението за подпомагане. Второ плащане в размер на 5 000 евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.


Срокове за кандидатстване

Прием на проектни предложения се очаква в периода 04.07-12.8.2016 г.

Категории: