Подмярка 6.2 „Стартова помощ за неземеделски дейности“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Published by HemusConsult on

Цели

Подкрепата за стартиране на нови неземеделски дейности е насочена към развитието на предприемачеството и насърчаване на разнообразяването на икономиката в селските райони чрез увеличаване на броя на микропредприятията в неземеделския сектор, разкриване на нови и запазване на съществуващи работни места, разширяване и подобряване на услугите за населението, интегриране на туристическия сектор в селските райони, насърчаване на съхранението и развитието на традиционни дейности за селските райони.

Предоставя се подпомагане за стартиране на нови неземеделски дейности в селските райони. Дейностите трябва да са нови за предприятието или лицето, което получава подпомагането. Неземеделските дейности могат да включват:

  • Дейности за развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
  • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
  • Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
  • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
  • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.


Кой може да кандидатства

 Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Бенефициентите трябва да имат седалище/клон или съответно постоянен адрес за физическите лица на територията на общините, в които се прилага Програмата за развитие на селските райони

За да се избегне припокриването между Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” и Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подкрепата за инвестиции в неземеделски дейности за действащи и стартиращи микропредприятия и земеделски стопани в селските райони ще се предоставя само в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Микропредприятията, включително стартиращите иновативни фирми, ще са допустими за подкрепа по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” само за проекти/дейности, осъществявани извън селските райони.  Подмярката няма да подпомага стартиращи предприятия на безработни, които се подпомагат чрез финансови инструменти от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.


Какво се финансира

Отпуска се финансиране за материални и нематериални дълготрайни актови, които допринасят за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството, като:

  • Изграждане, придобиване, или подобрения на недвижимо имущество;
  • Закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер;
  • Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Размер и процент на финансовата помощ

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя под формата на фиксирано плащане, което не надвишава 25 000 евро. Подпомагането се извършва чрез две плащания, представляващи първо плащане в размер на 15 000 евро – до 3 месеца от сключване на договор и второ плащане при коректно изпълнение на бизнес плана, но не по-късно от петата година. Второто плащане, в размер на 10 000 евро, се извършва, ако кандидатът коректно е изпълнил бизнес плана и е създадено най-малко едно работно място (включително самонаемане).

 


Срокове за кандидатстване

В индикативния график по ПРСР 2014-2020 г. не се предвижда прием по подмярка 6.2 през 2018 година. Очакванията да бъде отворена през 2019 година.

Categories: