Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Published by HemusConsult on

Цели

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ има за цел да улесни и подпомогне процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства, както и насърчаване на заетостта. 

Кой може да кандидатства

Помощта ще се предоставя на млади земеделски стопани, съответно:
1. физически лица
2. еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.
Млад земеделски стопанин е кандидат, който установи за първи път земеделско стопанство в качеството си на ръководител. За начало на създаването на стопанството се отчита едно от следните събития, настъпило първо:
• регистрация за първи път като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
• започване на отглеждане на животни в собствен/нает животновъден обект;
• стопанисване на земя с цел производството на земеделска и животинска продукция;
Кандидатите могат да заявят подпомагане не по-късно от 18 месеца, считано от датата, на която е настъпило едно от следните събития.
Изисквания към кандидатите:
1/ Да са регистрирани земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;
2/ Да са на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
3/ Да имат съответните професионални умения и компетентности:
– средно/ висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, или икономическо образование със земеделска насоченост; или
– удостоверение за завършен курс от 150 часа в областта на селското стопанство или за завършено обучение от 150 часа по част от професия или получена степен на професионална квалификация по професии и специалности от професионално направление с код 621 “Растениевъдство и животновъдство” или с код 3451203 “Земеделско стопанство” или професионално направление с код 640 “Ветеринарна медицина”.;
4/ да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000 евро включително;
5/ да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя;
6/ да са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
7/ не са сключвали договор за отпускане на финансовата помощ по мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.) и не са били одобрявани за получаване на помощ по мярка 141 “Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от ПРСР 2007 – 2013 г.
8/ не са одобрени за подпомагане по реда на тази наредба, по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и/или подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи”, и/или по мерките и подмерките, включени в Тематичната подпрограма за развитие на малки земеделски стопанства в Република България – 2014 – 2020;

Кандидатите трябва задължително да бъдат в общините, в които се прилага Програмата за развитие на селските райони


Какво се финансира

Финансовата помощ се предоставя за максимален срок пет години при условие, че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен точно.
Изпълнението на бизнес плана трябва да започне в рамките на 9 месеца считано от датата на решението за отпускане на помощта.
Бизнес плана трябва да доказва:
– жизнеспособността на земеделското стопанство;
– увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер с най-малко левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на период за проверка на неговото изпълнение.
– трябва да показва, че кандидатът ще поддържа размер на стопанството не по-малък от левовата равностойност на 8000 евро, измерен в СПО, за периода от датата на подаване на заявлението за подпомагане до осъществяване на планираното увеличение
По подмярка 6.1 ще бъде даван приоритет на проекти за:
• Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост;
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”
• Проекти, които се изпълняват в сектор „Плодове и зеленчуци”
• Проекти на млади фермери, чиито стопанства са в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни по смисъла на Регламент на Съвета (ЕО) № 834/2007 от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91.
• Проекти на млади фермери, които създават заетост и нови работни места

Размер и процент на финансовата помощ

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.
Изплащането на помощта се извършва на два етапа:
1. първо плащане в размер на левовата равностойност на 12 500 евро – след сключване на договора за предоставяне на финансова помощ;
2. второ плащане в размер на левовата равностойност до 12 500 евро – когато след извършена проверка РА установи точното изпълнение на бизнес плана.

Срокове за кандидатстване

Прием на проектни предложения в периода февруари – май 2017 г.

 

Categories: