Подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“, Програма за развитие на селските райони 2014–2020 г.

Published by HemusConsult on

Цели

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България. Финансовата помощ ще бъде насочена към:

 • преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
 • насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
 • опазване на компонентите на околната среда;
 • спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
 • насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Кой може да кандидатства

 Потенциални получатели на безвъзмездната помощ ще бъдат:

 • Земеделски стопани – физически или юридически лица. ЮЛ трябва да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.
 • Признати организации на производители  и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;

*За проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените по -горе.

Към датата на кандидатстване земеделските стопани трябва да отговарят на следните условия:

 1. регистрирани като земеделски стопани в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. минималния СПО на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;
 3. ЮЛ следва да докажат доход от земеделска дейност и/или доход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително доход от получена публична финансова помощ;

*Изискването не се прилагат за кандидати със стопанства, създадени до 1 година преди кандидатстването, заявили за подпомагане  проекти, които се изпълняват в селски район, съгласно приложение № 4, с инвестиции изцяло в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”, включително с инвестиции, в обхвата на два или повече от тези сектори. 

*При кандидатстване за колективна инвестиция условията по точка 1-3 трябва да са изпълнени за всички лица, участващи в юридическото лице.


Какво се финансира

Отпуска се финансиране за материални и нематериални дълготрайни актови, които допринасят за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на стопанството, като:

 • Закупуване на сгради, помещения, земя и друга недвижима собственост, както и строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство и за опазване компонентите на околната среда;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения, оборудване и компютърен софтуер, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда;
 • Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
 • Инвестиции, включително закупуване чрез финансов лизинг, за достигане съответствие с нововъведените стандарти на Общността;
 • Инвестиции в съоръжения и оборудване за напояване/отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, за пчеларство: съоръжения, прикачен инвентар и съответно оборудване необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки /дейността е за стопанства с над 150 пчелни семейства/
 • Инвестиции за постигане на съответствие със съществуващи стандарти на Общността – за млади земеделски производители, получаващи подкрепа по мярка 6.1;
 • Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
 • Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например:  камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
 • Инвестиции за достигане на съответствие с международно признати стандарти свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
 • Закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
 • Разходи, свързани с проекта, включително разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, , консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане и по време на неговото изпълнение.

Приоритет получават проекти:

Първият прием по подмярка 4.1 показа засилен интерес, както и редица слабости. С оглед на това са предвидени промени в критериите за подбор, които ще бъдат съгласувани с Европейската комисия и използвани за втори прием през месец юни 2016. Новостите засягат критериите, които са „потъмнени”.

 • проекти за инвестиции в сектор „плодове и зеленчуци”, и/или проекти за инвестиции в сектор „животновъдство”, и/или проекти за инвестиции за производство на „етерично – маслени и медицински култури”.
 • кандидати, тютюнопроизводители, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители, за проекти с инвестиции, които не са свързани с производство на тютюн;
 • проекти с инвестиции за производство на биологични суровини и продукти;
 • проекти представени от млади земеделски производители които са на възраст от 18 навършени до 40 ненавършени години към датата на подаване на заявлението за подпомагане и одобрени за подпомагане по мерки 112 или 141 от ПРСР 2007-2013 и подмерки 6.1 и 6.3 от ПРСР 2014-2020, които не са получавали подкрепа по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ и под мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“.;
 • проекти, които се изпълняват на територията на селски район;
 • проекти изпълнявани в Северозападен район, като най-голям приоритет получават проекти на територията на областите Видин, Враца, Монтана, следвани от област Ловеч. С най-малък приоритет е област Плевен;
 • проекти изпълнявани в райони с природни и други специфични ограничения или местата по национална екологична мрежа Натура 2000;
 • проекти с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност и/или иновации в стопанствата;
 • проекти с интегриран подход и допринасящи за насърчаване на кооперирането между производителите;
 • проекти с инвестиции, свързани с опазване на околната среда, включително технологии, водещи до намаляване на емисиите, и/или постигане на стандартите на ЕС;
 • стопанства с поне тригодишна история и средносписъчен брой на персонала през този период от поне 5 души (като този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта);
 • проекти, в които над 65 % от допустимите инвестиционни разходи са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост и/или съоръжения, оборудване и машини различни от земеделска техника, които са монтирани в тях.

Размер и процент на финансовата помощ

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като максималния интензитет при определени условия може да достигне 60%.

За групи и организации на производителите финансовата помощ е 70%.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималния размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014-2020 г. на един бенефициент, е левовата равностойност от 1 000 000 евро.  

Максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 500 000 евро


Срокове за кандидатстване

Прием на проектни предложения се очаква в периода 4-10.07.2016 – 25-31.07.2016 г.

*Предвижданията са да бъдат допустими и инвестиции в хидромелиорации за частни бенефициенти.

Categories: