ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. BG05M9OP001 – 1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”, OП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Published by HemusConsult on

Цели

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

Процедурата е в рамките на Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОП РЧР 2014 – 2020 и обхваща: инвестиционен приоритет 7 „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”.

Специфична цел 1:  „Увеличаване броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд”;

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОЦЕДУРАТА

 • „Добри и безопасни условия на труд” еподобряване на работната среда в предприятията чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. В резултат на тези мерки се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
 • Въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестициите в по-безопасни и здравословни условия на труд са сред начините за постигане на напредък в тази посока. Осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост ще допринесе за съчетаване на професионалния и личния живот, а така също и до по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните работници и служители.
 • Операцията също така цели да насърчи географската мобилност на работната сила в страната като подкрепи работодателите чрез осигуряване на транспорт на наетите в предприятията лица, вкл. с цел запазване на тяхната заетост и повишаване нивата на устойчива заетост, когато работното място е извън населеното място на тяхната месторабота.

Кой може да кандидатства

 • Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, в качеството им на работодатели, със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство.

За целите на настоящата процедура предприятие е всеки субект, упражняващ стопанска дейност, независимо от правния му статут и начина, по който той се финансира.

 • Кандидатът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013;
 • За 2015 и 2014 години, кандидатът разполага с оборот (съгласно приложени оборотни ведомости) равен или по-голям от максимално допустимия размер на авансовото плащане (20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ);

*Когато кандидатът е новорегистрирана/новосъздадена организация, горепосочените изисквания се отнасят и за него и се доказват със същите документи за периода от регистрацията на кандидата до момента на кандидатстване.

 • Когато кандидатът е предвидил по проекта дейност 3 „Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите“, е необходимо да е осигурил в предприятията задължителните здравословни и безопасни условия на труд. Това обстоятелство се доказва чрез предоставяне на описаните по т. 5.2 (от т. 8.1 до т. 8.2, включ.) документи.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, кандидатът участва самостоятелно. Партньорството не е допустимо.

Кандидатът не може да бъде държавна/централна и/или териториална и/или общинска администрация.


Какво се финансира

Допустими дейности по настоящата процедура са задължителни и други.

Задължителни дейности

Всяко проектно предложение задължително следва да съдържа:

 • Дейности за организация и управление на проекта;

и

 • Дейности по информиране и публичност.

Освен двете задължителни дейности по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране и следните други дейности:

 1. Дейности по разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда. Разходите, свързани с изпълнението на тази дейност не следва да превишават 5% от общата стойност на проекта.

*В случай, че кандидатът избере да изпълнява дейност 1, следва задължително да включи в проекта поне още една от останалите допустими дейности, а именно:

 • Обезпечаване на софтуер за управление на човешките ресурси в предприятието;
 • Оптимизация на работните процеси, вкл. въвеждането на гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация на работното място и др.) и други практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот;
 • Разработване на план за осъвременяване на квалификацията на лица над 54 години;
 • Въвеждане на практики за удължаване на професионалния живот на по-възрастните работници и служители (над 54 години);
 • Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда;
 • Въвеждане на нови практики за обезпечаване на човешки ресурси – планиране, подбор и наемане;
 • Въвеждане/подобряване на мерките за развитие на кадрите по отношение на планиране на обучения, управление на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия живот;
 • Въвеждане на промени в системите за заплащане на труда;
 • Оптимизация на вътрешната комуникация, подобряване на взаимоотношенията и координацията в работата между длъжностите и организационните звена на различни нива.

Дейността трябва да включва задължително и практическото въвеждане в действие (напр. приемане от ръководните органи и включване във вътрешни документи) на разработените в дейността промени и/или нововъведения по отношение на управлението и развитието на човешките ресурси.

Подкрепят проекти, в които са включени мерки за насърчаване на по-възрастните работници и служители и удължаване на професионалния им живот, насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези области и за допринасянето за преодоляване на недостига на „зелени“ умения в съответствие с реалните нужди на пазара на труда и на ниво предприятие. Включването на мерки за подкрепата на лица над 54 годишна възраст, както и за опазване на околната среда носят допълнителни точки при оценка на проектните предложения.

 1. Дейности по осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца. Тази дейност може да се изпълни чрез осигуряване на организиран собствен транспорт за собствена сметка или възлагане на превоза на лицензиран превозвач, спазвайки разпоредбите на Закона за автомобилните превози/17.09.1999 г.
 2. Дейности по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.

Разходите за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на Дейност 3 и необходими за постигане на поставените цели, следва да бъдат до 10% от общата стойност на разходите за Дейност 3.

примерни поддейности:

 • Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
 • Закупуване на ЛПС и специално работно облекло;

Недопустимо е закупуването на резервни бройки;

– УО няма да признава разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, които вече са закупени от кандидата и не е обоснована необходимостта от нови;

 – Няма да бъдат финансирани работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.;

 • Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд. За целите на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, е допустим за внедряване и сертифициране следният стандарт за здраве и безопасност при работа: BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) – Система за управление на здравето и безопасността при работа. Тази под дейност включва, както подготовка за внедряване на стандарта, така и сертификацията му от независим изпълнител.;
 • Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване.;
 • Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.

След извършване на дейностите по обучение (по т. 3.4. и т.3.5) следва да бъде издаден документ, удостоверяващ участието на определените служители в обученията.

Задължителното обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място и на професията, съгласно чл. 26 (2) 1 „а” и „б” от ЗЗБУТ и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г, не са допустими по настоящата операция.;

 1. Дейности по осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.

Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на Дейност 4 и необходими за постигане на поставените цели е допустимо да бъдат до 10% от общата стойност на разходите за Дейност 4.;

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Заети лица, вкл. самостоятелно заети.

Лицата от целевата група, включени в дейност „Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място“ следва да отговарят на следните условия:

 • местонахождението на работното място е извън населеното място, където лицето е регистрирано по настоящ адрес, но на не повече от 100 км. в едната посока;
 • лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;
 • трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;
 • не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското стопанство, рибарството и аквакултурите;
 • не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната и предприятия, ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.

Горепосочените изисквания не важат за шофьорите на транспортните средства.

Не се допуска дублиране на финансиране на една и съща целева група от различни източници за една и съща дейност.

Териториален обхват и място на изпълнение:

Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

След приключване на проекта

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в проекта за период от 6 месеца след приключване на дейностите по проекта.

След приключване на проекта бенефициентът е длъжен да запази предназначението на ремонтираните помещения за срок не по-кратък от 5 години от датата на одобрение на окончателния доклад без прекъсване.

ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

 1. Разходи за персонал
 • Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 1.;
 • Разходи за трудови възнаграждения на физическите лица, вкл. осигурителните вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение наети по Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.;
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 1.;
 • Разходи за командировки /дневни, пътни и квартирни/ на лицата, получаващи възнаграждения по Дейност 2 и Дейност 3.
 1. Разходи за материали
 • Разходи за материали, консумативи и/или специализиран софтуер необходими за осъществяването на Дейност 1;
 • Разходи за материали, консумативи, оборудване и обзавеждане, необходими за осъществяването на Дейности 2, 3 и 4;
 • Разходи за гориво и/или консумативи за използваните МПС по Дейност 2;
 • Разходи за закупуване на специално работно облекло и ЛПС, необходими за осъществяването на Дейност 3;
 • Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на Дейност 3, необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение до 10% от общата стойност на разходите за Дейност 3;
 • Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане, ДНА и стопански инвентар и други, пряко свързани с осъществяването на Дейност 4, необходими за постигане на поставените цели, както и подробно мотивирани в проектното предложение – до 10% от общата стойност на разходите за Дейност 4.
 1. Разходи за услуги
 • Разходи за застраховки на придобитото обзавеждане и оборудване;
 • Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 1;
 • Разходи за наем на: зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за осъществяването на Дейност 3 и Дейност 4;
 • Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност в размер до 2 на сто от общите допустими разходи по проекта, в случаите, в които размера на финансовата подкрепа не превишава 195 583 лв. и до 1 на сто от общите допустими разходи по проекта в останалите случаи;
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за извършване на Дейност 1;
 • Разходи, произтичащи от договори за изработка/ услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД, неквалифицирани другаде, за осъществяване на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4. Тук следва да се заложат и разходи за подготовка на внедряване на стандарт за безопасни условия на труд и разходи за сертифициране и придобиване на сертификат, в случай че е предвиден такъв в Дейност 3.
 1. Разходи за строително монтажни работи
 • Разходи за извършване на СМР, не са допустими разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор (супервизия), както и такси за издаване на разрешение да строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация и др. – до 20% от преките допустими разходи;
 • Разходи за модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд при изпълнението на Дейност 3, ремонт на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 4 (от допустимите дейности) – до 20% от преките допустими разходи по проекта.
 1. Разходи за невъзстановим ДДС
 2. Непреки разходи – Разходи за организация и управление до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта.

Размер и процент на финансовата помощ

Общ бюджет на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Средства от ЕСФ(сума/процент) Национално съфинансиране(сума/процент)
80 000 000 лв.2 68 000 000 лв.(85%) 12 000 000 лв.(15%)

Размер на безвъзмездната финансова помощ за отделен проект:

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева;

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166 лева.

Интензитет на безвъзмездната помощ:

За бенефициенти – микро, малки и средни предприятия, НЕ СЕ ИЗИСКВА СЪФИНАНСИРАНЕ.

За бенефициенти – големи предприятия, се изисква минимално СЪФИНАНСИРАНЕ В РАЗМЕР НА 20% от общата стойност на проекта.

По настоящата процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis).

 Продължителност на дейностите:

Крайният срок за изпълнение на дейностите по договорите по настоящата процедура е 31.12.2017 г.


Срокове за кандидатстване

Краен срок за представяне на проектното предложение е 14.06.2016 г. 17:30 часа.

Categories: