Подобряване на производствения капацитет на МСП, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Публикувано от HemusConsult на

Цели
Насърчаване на иновационните дейности в предприятията чрез:

 • Подобряване на производствените процеси;
 • Добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или;
 • Разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или;
 • Внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процеси;
 • Намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига;
 • Повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията.

Кой може да кандидатства

Потенциални получатели на безвъзмездната помощ ще бъдат микро, малки и средни  предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите, които имат минимум три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти и са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 • за микро предприятия ≥ 175 000 лева
 • за малки предприятия ≥ 750 000 лева
 • за средни предприятия ≥ 3 000 000 лева

Необходимо е да развиват своята основна икономическа дейност в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства:

 • С20 „Производство на химични продукти“
 • C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
 • C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
 • С27 „Производство на електрически съоръжения“
 • С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
 • С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
 • С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“

Интензивни на знание услуги:

 • J58 „Издателска дейност“
 • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
 • J60 „Радио- и телевизионна дейност“
 • J61 „Далекосъобщения“
 • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
 • J63 „Информационни услуги“
 • М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

 Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства:

 • С10 „Производство на хранителни продукти“
 • С11 „Производство на напитки“
 • С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
 • С14 „Производство на облекло“
 • С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
 • С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
 • С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
 • С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
 • С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
 • С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
 • С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
 • С24 „Производство на основни метали“
 • С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
 • С31 „Производство на мебели“
 • С32 „Производство, некласифицирано другаде“
 • С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

Недопустими кандидати:

 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”:– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

  – 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

  – 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

  – 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

  – 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

  – 10.81. „Производство на захар”;

  – 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

  – 10.9. „Производство на готови храни за животни”;

  – 11.01. „Производство на спиртни напитки”;

  – 11.02. „Производство на вина от грозде”;

  – 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

  – 11.04. „Производство на други недестилирани алкохолни напитки”;

  – 11.06. „Производство на малц”.

 • Микропредприятия  – за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • Микро предприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище в община на територията на селските райони в Република България;

Какво се финансира

Отпуска се финансиране за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи. Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение на проекта.

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

 • Дейности за подобряване на производствените процеси и/или
 •  Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги, и/или
 • Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и/или
 • Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Горните дейности са допустими само ако представляват инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

 • създаването на нов стопански обект;
 • разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект.

Недопустими по процедурата са следните видове дейности:

 • дейности, чието изпълнение е стартирало преди подаване на проектното предложение;
 • дейности, изпълнени след крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • закупуване на дълготрайни активи втора употреба;
 • закупуване на компютърно оборудване и софтуер за административни нужди на предприятието (вкл. софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях).
 • консултантски услуги за разработване на проектното предложение;
 • закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството, резервни части);
 • участие в семинари, работни срещи, изложения;
 • закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
 • закриване на неконкурентоспособни въглищни мини;
 • дейности, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура;
 • извеждането от експлоатация или изграждането на атомни електроцентрали;
 • инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, изброени в приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
 • производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • инвестиции в летищна инфраструктура;
 • основна промяна в производствения процес
 • диверсификация на съществуващ стопански обект.
 • дейности за подобряване на функционалните характеристики на съществуващи сгради и производствени помещения чрез строително-монтажни работи (СМР);
 • закупуване на машини/съоръжения/оборудване и нематериални дълготрайни активи, които не са пряко свързани с постигане на целите на проекта.


Размер и процент на финансовата помощ
Финансовата помощ за одобрени проекти зависи от вида на предприятието и в кой регион се намира.

Минимален и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за:

 • микро предприятия – от  100 000 до 500 000 лв.
 • малки предприятия – от 200 000 до 750 000 лв.
 • средни предприятия – от 300 000 до 1 000 000 лв.

 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта:

 • микро и малки предприятия в ЮЗР – 45%, извън ЮЗР – 70%;
 • средни предприятия  в ЮЗР – 35%, извън ЮЗР – 60%.


Срокове за кандидатстване
 1. Първият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 08 юли 2015 г. като за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства.
 2. Вторият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 08 септември 2015 г. като за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства.
 3. Третият краен срок за набиране на проектни предложения по процедурата е 09 ноември 2015 г. като за кандидатстване ще бъде допустимо подаване на проектни предложения САМО от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

Категории: