Предстоящи приеми по мерки 4.1 и 4.2 през месец април–май 2021 г.

Published by HemusConsult on

Информацията по предстоящите приеми към момента е много малко, но според публикациите в интернет, се открояват няколко новости:

 • Въвежда се изискване към кандидатите за 36 месеца история преди подаване на проектното предложение. Промяната ще допринесе за финансова стабилност на проектите, както и устойчивост и дълготрайност на реализираните чрез тях инвестиции.
 • Максималният размер на допустимите разходи по мярка 4.1 от ПРСР през 2021-а година за един проект ще бъде до 1 000 000 евро при 50% интензитет на подпомагането или до 1 500 000 при 35% субсидия. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника ще бъде до 250 000 евро.
 • Инвестициите за земеделска техника по мярка 4.1  в сектор “Животновъдство”, “Овощарство”, “Зеленчукопроизводство”, както и отглеждането на етерично маслени култури, малини и ягоди, ще се ползват с предимство в точкуването съответно с 20 точки, при предишни 15 точки на проект.
 • Инвестициите в напояване от собствени водоизточници ще носят допълнително 5 точки във всеки проект по мярка 4.1. Падат ограниченията за земеделската земя по Натура 2000: от изискуеми 85% площи на: най-малко 70%.
 • С предимство ще се оценяват проектите за инвестиции в нова селскостопанска техника – трактори, комбайни, прикачен инвентар и специализирани машини, ориентирани към приоритетните отрасли животновъдство, плодове, зеленчуци и маслодайна роза.
 • Всичките проекти в тези сектори ще носят по 20 точки, но само ако 50% от допустимите разходи за дадения проект са в тези производства, администрацията не е приела искането на бранша за 100% от разходите да са в приоритетните сектори.
 • По 20 точки отгоре ще получават проекти, подадени от групи или организации на производителите, наричан интегриран подход. При него има няколко подусловия, които са важни при подпомагането. Още 5 точки ще се дават и за проекти, които досега не са получавали подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Други пет точки пък ще носят и проектите на групи и организации на млади фермери до 40 г.
 • От бюджета на ПРСР по мярка 4.1 са заделени 149 160 000 евро публични средства плюс още 66 720 000 евро от плана за възстановяване и устойчивост.
 • По подмярка 4.2 за преработвателните предприятия, максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 2 000 000 евро, при 50% интензитет на подпомагането или до 3 000 000 при 35% интензитет.
 • За преработвателите бюджетът през тази година ще бъде 197 956 861 евро, от които 149 160 000 евро са от ПРСР и 66 720 000 евро по линия на EURI.
 • От действащите към момента критерии по подмерки 4.1 и 4.2 отпадна подходът, при който приоритетно се подпомагат проекти, които се изпълняват на територията на селски район. Чрез актуализацията се цели насърчаване на подкрепата за проекти в чувствителни сектори, в това число и сертифицирано биологично производство. Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /пречиствателни съоръжения/, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси.

След публикуване на актуалните насоки за кандидатстване, ще сме на разположение за консултации относно допустимостта и ранкирането на проектните предложения.

Categories: новини