Предстои приемът на проекти по мярка “Млад фермер” през юни

Published by HemusConsult on

51497 Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014 – 2020 г. се очаква да бъде открита през месец юни. Индикативният бюджет е 35 000 000 евро, а финансирането е 100%. Позната от миналия програмен период като мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери”, тази мярка има за цел да повиши броя и дела на младите земеделски стопани, за да се осигури устойчиво развитие и за да се улеснят структурните промени в земеделието.
Кандидатите могат да бъдат финансирани когато инвестицията е свързана с увеличаване на обработваемата земеделска площ, закупуване на сгради, строителство, реконструкция и/или ремонт на сгради, пряко свързани с дейността на стопанството, закупуване на селскостопанска техника, машини, съоръжения и оборудване. Други допустими дейности по мярката са създаването и презасаждането на трайни насаждения, увеличаване броя на животните в стопанството, придобиване на професионална квалификация в областта на земеделието, преминаване към биологично производство.
Потенциални получатели на безвъзмездната помощ ще бъдат земеделски стопани – физически лица, еднолични търговци, ЕООД, които са регистрирани като земеделски производители и са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на молбата за подпомагане. Кандидатите могат да заявят подпомагане не по-късно от 18 месеца, считано от датата, на която е стартирало създаването на стопанството.
Общият размер на помощта не може да надвишава 25 000 евро на бенефициент.
Изплащането на помощта става на два пъти под формата на единична премия:
Първо плащане – изплащат се до 12 500 евро след одобрение на заявлението за подпомагане;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при коректно изпълнение на всички заложени в бизнес плана дейности, инвестиции и цели.

Categories: новини