Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“, Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

Published by HemusConsult on

Цели

Подмярка 4.4 „Непроизводствени инвестиции“ предоставя подкрепата за инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на агроекологичните и климатични цели на територията на цялата страна, включително ангажиментите за запазване на биологичното разнообразие на местообитанията и видовете, както и за увеличаване на привлекателността на районите от Натура 2000 или райони с висока природна стойност.


Кой може да кандидатства

Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:

 1. Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
 2. Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;
 3. Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ;
 4. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ положителен финансов резултат от дейността на земеделското стопанство и принос към опазване на компонентите на околната среда  на планираните инвестиции и дейности включени в проекта;

Групи/Организации на производители:

 1. Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;
 2. Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;
 3. Кандидатите следва да представят бизнес план, доказващ положителен финансов резултат от земеделската дейност на земеделските стопанства на членовете и основна за организацията и принос към опазване на компонентите на околната среда чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности включени в проекта;
 4. Проектът трябва да показва, че инвестициите са от полза на цялата организация на производители и допринасят за опазване на компонентите на околната среда .

Представените от кандидатите за подпомагане дейности трябва да допринасят положително за опазване на компонентите на околната среда.


Какво се финансира

Финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

 1. Закупуване на посадъчен материал и тревни смески, механизирани и ръчни услуги свързани с постигане изпълнението на подпомаганите дейности, включително възстановяване на влаголюбива растителност, укрепване на бреговете при наклон, разчистване от нежелана растителност и др.;
 2. Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество, като например: изграждане на навеси и заслони за стадата и хората на отдалечени места, изграждане на места за водопой, поставяне обозначителни табели и изграждане на къщички за птици, кацалки, платформи за гнезда, обособяване на пътеки, поддържане и изграждане на малки водоеми в затревени площи и др.;
 3. Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.

Проекти включващи  инвестиции за поддържане и изграждане на малки водоеми трябва да отговарят на изискванията на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) и Плановете за управление на речните басейни съгласувано от съответната структура на МОСВ/Басейнова дирекция/.

Приоритет получават проекти, които:

 • са представени от кандидати, които са биологични производители;
 • кандидати, в чиито стопанства са налице доброволно поети ангажименти за изпълнение на агроекологични дейности;
 • допринасят за насърчаване на кооперирането между производителите и такива, които се изпълняват в места от Натура 2000;

Изпълнението на приоритетите, включени в подмярката ще бъде постигано с целеви приеми и критерии за оценка, чиято тежест ще бъде определена в националното законодателство.


Размер и процент на финансовата помощ

Финансовата помощ за инвестиции в непроизводствени инвестиции е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Минималният размер на допустимите разходи едно проектно предложение е в рамките 3 500 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките 50 000 евро.

Максималните нива на допустимите разходи ще бъдат ограничени на база вида на инвестиционната подкрепа.


Срокове за кандидатстване

Прием на проекти евентуално през 2017 година.

Categories: новини