Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Published by HemusConsult on

Цели

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански стоки“ е насочено към модернизиране на предприятията на територията на цялата страна, които преработват земеделски продукти, за да ги направи по-конкурентоспособни и да повиши производство на нови и качествени продукти. Финансовата помощ ще бъде насочена:

 • Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти, включително такива свързани с къси вериги на доставка;
 • Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;
 • Инвестиции в инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга;
 • Инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене с цел запазване качеството на продукцията и суровината;
 • Инвестиции в специализирани транспортни средства за превоз на суровини и/или готова продукция, включително хладилни транспортни средства;
 • Инвестиции свързани с внедряването на системи за управление на качеството;
 • Инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Инвестиции за постигане съответствие със стандартите на Общността, включително пречиствателни съоръжения.


Кой може да кандидатства

Потенциални получатели на безвъзмездната помощ ще бъдат:

 • Физически и Юридически лица /предприятия/, регистрирани като земеделски производители или по Търговския закон, Закона за кооперациите, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища, които са микро-, малки – и средни предприятия.
 • Признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.
 • За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица
 • Минималния размер на стопанствата на кандидатите земеделски производители следва да бъде не по-малко от 8 000 евро СПО. Кандидати земеделски производители, който отговарят на определението за „малко стопанство“ няма да бъдат подпомагани по мярката.

Кандидатите микро -, малки – и средни предприятия трябва задължително да бъдат в селските общините, в които се прилага Програмата за развитие на селските райони


Какво се финансира

Отпуска се финансиране за следните материални и нематериални инвестиции, които подобряват цялостната дейност на предприятията:

 • Закупуване на сгради, помещения, земя (до 10 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи) и друга недвижима собственост, както и строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, предназначени за производствена дейност, включително чрез лизинг;
 • Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения, оборудване и компютърен софтуер, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда;
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта
 • Разходи, свързани с проекта за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта.
 • Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността; за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата и за за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията.

Размер и процент на финансовата помощ

Финансова помощ и процента на финансиране, които се отпускат са както следва:

 • 50 % от общия размер на допустимите разходи;
 • До 40% от общия размер на допустимите разходи за големи предприятия по смисъла на Закона за МСП.
 • Размерът на финансовата помощ се увеличава с 10 % от общия размер на допустимите разходи за проекти с дейности, подпомагани по линия на ЕПИ.
 • Максималното комбинирано подпомагане за един бенефициент е не повече от 90 % от общия размер на допустимите разходи.
 • Минимален и максимален размер на допустими разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата: 10 000 евро – 3 000 000 евро, в това число за интегриран проект.
 • Максималният размер на допустими разходи за колективни инвестиции, представени от 6 до 10 земеделски производители е 4 000 000 евро.
 • Максималният размер на допустими разходи за колективни инвестиции, представени от над 10 земеделски производители е 5 000 000 евро.

Срокове за кандидатстване
Прием на проектни предложения се очаква  в периода септември – октомври 2017 г.
Categories: новини