Подкрепа за семейни предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите (ППК)

Published by HemusConsult on

1. Цели на процедурата:
Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Бюджет: 117 514 155 лв.

3. Процент на финансиране: до 85 %

4. Минимален размер на БФП за предприятие: 15 000 лв.

5. Максимален размер на БФП за предприятие: 150 000 лв.

6. Допустими кандидати:
– Микро- и малки  – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите, регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г

Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоМинимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
Микропредприятие≥ 30 000 лева≤ 1 800 000 лева
Малко предприятие≥ 75 000 лева≤ 7 200 000 лева

Да са семейно предприятие съгласно следното определение, възприето за целите на
процедурата:
– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от
физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка, или
– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието, или
– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от
физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка, или
– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието,

7. Допустими разходи:
– Машини, оборудване, съоръжения, инструменти
– Специализран софтуер
– Онлайн магазин

Начален срок:   31.05.2024 г.

Краен срок:        16.09.2024 г.

Categories: новини