До 15 май 2020 г. животновъдите със малки стопанства между 2000 и 7999 евро СПО могат да кандидатстват по отворената подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

Публикувано от HemusConsult на

Приемът е насочен към фермерите, отглеждащи овце, кози, свине и птици – кокошки-носачки, пуйки, патици и гъски.

Подмярка 6.3 има за цел да отговори на значителните загуби, понесени от земеделските стопани заради възникналите болести на територията на страната през последните години. 

Важно и основно изискване към кандидатите е икономическият размер на стопанството им да е между 2000 и 7999 евро стандартен производствен обем и над 50% от него да е формиран от посочените животни. 

Бюджетът на мярката е в размер на 11 734 800 лв., а за кандидат не повече от 29 337 лв. 

Помощта се предоставя за максимален срок от 5 години, при условие че представеният към заявлението за подпомагане бизнес план е изпълнен коректно. Задължително трябва да има поне една инвестиция в дълготрайни активи и поне два специфични резултата.

Едната от инвестиците трябва да бъде за минимум 1000 евро в съоръжения и техника за подобряване на биосигурността в животновъдните обекти.

С приоритет при оценяването са проекти на кандидати с регистрирани животновъдни обекти в район с установено огнище на заболявания, разположени в планински район ферми и стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и животновъдството.

Категории: новини