В 10:00ч. на 14.05.2020г. старт на Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Публикувано от HemusConsult на

Допустими кандидати:

1. Юридически лица или еднолични търговци,

2. Кандидати, регистрирани преди 01.07.2019 г.

3. Кандидати, които отговарят а изискванията за микро или малко предприятия

4. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за месец април 2022 г., спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.

5. Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение

6. Допустими по процедурата са единствено кандидати с отчетени поне 30 000 лв. „нетни приходи от продажби“ в Годишната данъчна декларация за 2019 г.

Допустими разходи:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект

3 000 лева

10 000 лева

Процент на съфинансиране:

Максимален интензитет на помощта

100 %

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца

Ред за оценяване на проектните предложения:

За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Срок за подаване на проектни предложения:

Началната дата за подаване на проектни предложения е 10:00 часа на 14.05.2022 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.06.2022 г.

Категории: новини